Kommunestyresalen

Kontrollutvalget

Publisert . Sist endret . i kategorien Kontrollutvalget

Kommunestyret har det øvste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan og skal føre tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal gjennomføre sitt arbeid i tråd med kommuneloven (kapitel 12) og forskrift for kontrollutvalg.

Kontrollutvalget har blant annet oppgaver knyttet til:
• Tilsyn med forvaltningen, eksempelvis er vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv.
• Regnskapsrevisjon (bl.a. uttale til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet)
• Forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene)
• Selskapskontroll ( kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper)
• Tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning

Kontrollutvalget innstiller og rapporterer til kommunestyret

Kontrollutvalget i Audnedal har 5 medlemmer som blir valgt av kommunestyret.

Under kan du lese innkallinger og møtereferat.

2015-2019

Medlemmer Varamedlemmer
   
Bodil Stensrud (H) - Leder 1. Anne Reidun Pytten (H)
Ann Rakel Håland (Bl) - nestleder 2. Kjetil Midtbø (Sp)
Lars Magne Johannessen (Krf) 3. Tom Sturla Ledang (Bl)
Jon Øivind Evje (Ap) 4. Jens Ågedal (Krf)
Torry Røinesdal (Sp) 5. Merete Hartmann Nilsen (Ap)
  6. Jørn Rødland (Frp)

 

Sekretariat for kontrollutvalet er Agder Sekretariat. Sekretariatet kan kontaktast på telefon 90 95 62 46 / 38 35 52 77 eller på mail: