Melding om godkjente reguleringsplaner

Publisert . Sist endret . i kategorien Utbygging- og reguleringsplanarbeid

2 detaljreguleringsplaner ble godkjente av kommunestyret i mars. Les mer om dem her.


Detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt

Kommunestyret i Audnedal vedtok i møtet den 02.03.2017 (sak 4/17) jamfør plan- og bygningslovens § 12-12, detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt med tilhørende planbeskrivelse, bestemmelser og plankart med følgende tillegg:

  • Kantstopp med repos for buss ved kryss mellom fylkesveg og o_V2 innarbeides i plankartet og bestemmelser.

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV FV. 460, ÅGEDALSTØ - HAVSÅSEN

Kommunestyret i Audnedal vedtok i møtet den 02.03.2017 (sak 3/17) jamfør plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for fv 460, Ågedalstø – Havsåsen med tilhørende planbeskrivelse, bestemmelser og plankart med følgende tillegg:

  • Det skal være fokus på å lage best mulig løsning for myke trafikanter under utarbeidelse av detalj og byggetegninger.

Kommunestyret sine vedtak kan i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9

påklages til departementet. Klagen skal være skriftlig og sendes Audnedal kommune, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo innen 30 dagar fra kunngjøringen er gjort kjent.

Krav om erstatning eller innløsning må settes fram innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15 og 2.

Eventuelle krav må sendes skriftlig til Audnedal kommune.

Planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart ligger på kommunens hjemmeside www.audnedal.kommune.no

                                                                                                            

Enhet for Teknisk/næring